YEAR-2014-2015 COMENCEMENT CERTIFICATE

 Sl.no

File no

Hobli

Village

Sno

Note sheet

Document

Date Of Commencement

Date Of Disclosure

Category Of File

Date Of Destruction

Remarks

1021

APA/CC/919/2014-15

Anekal town

Purasabavyapthi

Site no 1866/
67

01

21

21-01-2015

02-02-2015

A

-||-

 

1022

APA/CC/920/2014-15

Anekal town

Purasabavyapthi

Site no 288/935/78

01

24

21-01-2015

02-02-2015

A

-||-

 

1023

APA/CC/921/2014-15

Attebele

Yadavanahalli

42, 44/1, 44/2, 45

01

113

21-01-2015

22-05-2015

A

-||-

 

1024

APA/CC/922/2014-15

Jigani

Kalyanahalli

113/2 AND OVERALL

02

35

24-01-2015

11-02-2015

A

-||-

 

1025

APA/CC/923/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/3

01

86

27-01-2015

06-04-2015
·Ñ“ÄÙ ‘ÙÖÓ§

A

-||-

 

1026

APA/CC/924/2014-15

Kasaba

MARASURU

64/1,2 AND OVERALL

02

25

28-01-2015

05-03-2015

A

-||-

 

1027

APA/CC/925/2014-15

Kasaba

MARASURU

64/1,2 AND OVERALL

02

17

28-01-2015

06-02-2015
ÆÐÔÃÜ »ÑÀдÊÐÃÔ »Ð³Ðõ ºÓ®ÐÄÑ—·Ù

A

-||-

 

1028

APA/CC/926/2014-15

Attebele

Igaluru

74
AND OVERALL

02

24

29-01-2015

03-03-2015

A

-||-

 

1029

APA/CC/927/2014-15

Anekal town

Purasabavyapthi

Site no 27/
1881/
26

01

29

28-01-2015

03-02-2015

A

-||-

 

1030

APA/CC/928/2014-15

Kasaba

Igaluru

69/1 AND OVERALL

02

30

29-01-2015

23-02-2015

A

-||-

 

1031

APA/CC/929/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

43

30-01-2015

06-04-2015

A

-||-

 

1032

APA/CC/930/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

43

30-01-2015

06-04-2015

A

-||-

 

1033

APA/CC/931/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

32

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

1034

APA/CC/932/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

32

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

1035

APA/CC/933/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

32

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

1036

APA/CC/934/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

49

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

1037

APA/CC/935/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

49

30-01-2015

06-04-2015

A

-||-

 

1038

APA/CC/936/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

49

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

1039

APA/CC/937/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

49

30-01-2015

01-04-2015

A

-||-

 

1040

APA/CC/938/2014-15

Sarjapura

Sarjapura

7/1, 8  and overall

02

49

30-01-2015

24-03-2015

A

-||-

 

 

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
RTI (2) BMENU